pingbot.me
Subtitles by BRmmp 3219
Language Title
Portuguese Miss The Dragon (Yu Long / 遇龙) (2021) 3 weeks ago 7
Portuguese Rattan (Si Teng / 司藤) (2021) 3 weeks ago 6
Portuguese She is the One (Only You! / This World is Not as Good as You / Quan Shi Jie Dou Bu Ru Ni / 全世界都不如你) (2021) 3 weeks ago 9
Portuguese Exquisite Wolf Heart (Ling Long Lang Xin / The Double-Sided Girl / 玲珑狼心) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese My Heroic Husband (Super Son-In-Law / Zhui Xu / Jeui Sai / 贅婿) (2021) 3 weeks ago 4
Portuguese Strom Eye (Bao Feng Yan / The Eye of the Storm / 暴风眼) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Strom Eye (Bao Feng Yan / The Eye of the Storm / 暴风眼) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese Strom Eye (Bao Feng Yan / The Eye of the Storm / 暴风眼) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese I Once Remember That Boy (Remember My Boy / I Remember That Boy / Wo Ceng Jide Na Nanhai / 我曾记得那男孩) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese Word of Honor (Tian Ya Ke / Faraway Wanderers / Shan He Ling / A Tale of the Wanderers / 山河令) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Fighting Youth (Standardized Life / Standardized Queen / Zheng Qing Chun / 正青春) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese Fighting Youth (Standardized Life / Standardized Queen / Zheng Qing Chun / 正青春) (2021) 3 weeks ago 4
Portuguese Fighting Youth (Standardized Life / Standardized Queen / Zheng Qing Chun / 正青春) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese A Girl Like Me (Wo Jiu Shi Zhe Ban Nu Zi / 我就是这般女子) (2021) 3 weeks ago 4
Portuguese Fate (Only for You / Just to Meet You / Zhi Wei Na Yi Ke Yu Ni Xiang Jian / 只为那一刻与你相见) (2020) 3 weeks ago 3
Portuguese Unrequited Love (An Lian Ju Sheng Huai Nan / 暗恋橘生淮南) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Unrequited Love (An Lian Ju Sheng Huai Nan / 暗恋橘生淮南) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Unrequited Love (An Lian Ju Sheng Huai Nan / 暗恋橘生淮南) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese You Complete Me (Rose in the Storm / Little Storm / Xiao Feng Bao Zhi Shi Jian De Mei Gui / 小风暴之时间的玫瑰) (2020) 3 weeks ago 3
Portuguese You Complete Me (Rose in the Storm / Little Storm / Xiao Feng Bao Zhi Shi Jian De Mei Gui / 小风暴之时间的玫瑰) (2020) 3 weeks ago 3
Portuguese You Complete Me (Rose in the Storm / Little Storm / Xiao Feng Bao Zhi Shi Jian De Mei Gui / 小风暴之时间的玫瑰) (2020) 3 weeks ago 4
Portuguese The Rebel Princess (Emperor Phoenix / Di Feng Ye / Shang Yang Fu / 上阳赋) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese The Rebel Princess (Emperor Phoenix / Di Feng Ye / Shang Yang Fu / 上阳赋) (2021) 3 weeks ago 4
Portuguese The Rebel Princess (Emperor Phoenix / Di Feng Ye / Shang Yang Fu / 上阳赋) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese My Fantastic Mrs Right: Season 1 (The Princess is a Cat / Baogao wangye wangfei shi zhi mao / 报告王爷,王妃是只猫) (2020) 3 weeks ago 3
Portuguese Love Script (His and Her Love Script / Wo De Wang Xiang Zheng Nan You / 她和他的恋爱剧本) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese Love Script (His and Her Love Script / Wo De Wang Xiang Zheng Nan You / 她和他的恋爱剧本) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese Weaving a Tale of Love (Da Tang Ming Yue / Feng Qi Ni Chang / 风起霓裳) (2021) 3 weeks ago 4
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 3
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Hello Debate Opponent 2 (Nǐ Hao, Duifang Bian You 2 / 对方辩友2) (2021) 3 weeks ago 2
Portuguese Go Go Squid 2 Dt.Appledog's Time (Qin Ai De, Zhi Ai De / 我的时代,你的时代) (2021) 3 weeks ago 3